บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักงานเลขานุการกรม
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มประชาสัมพันธ์
- กลุ่มคลัง
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กองแบบแผน
กองวิศวกรรมการแพทย์
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กองสุขศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานจริยธรรม
กลุ่มแผนงาน
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
กองกฎหมาย
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
ข้อมูลส่วนต่าง ๆ
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผลประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
คลังวิดีโอสบส.
เพิ่มสมัครสอบ/คัดเลือก/โอนย้าย ราชการ
เอกสารไฟล์ดาวน์ไหลด
คำถามที่พบบ่อย (Q&A)
ดีเดย์ส่งค่าป่วยการใหม่เข้าบัญชี อสม.ทั่วประเทศ “สมศักดิ์” เดินหน้าออก กม.สร้างความยั่งยืน
ดีเดย์ส่งค่าป่วยการใหม่เข้าบัญชี อสม.ทั่วประเทศ “สมศักดิ์” เดินหน้าออก กม.สร้างความยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงดีเดย์ อสม.ทั่วประเทศ รับค่าป่วยการอัตราใหม่ 2,000 บาท พร้อมตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน ตอบแทนความเสียสละดูแลสุขภาพประชาชน

Read More
กรม สบส. สั่งสอบเข้มหลังพบเอกสารประวัติผู้ป่วยหลุดไปเป็นถุงขนม เตือน รพ.เอกชนทุกแห่ง ปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล และ PDPA
กรม สบส. สั่งสอบเข้มหลังพบเอกสารประวัติผู้ป่วยหลุดไปเป็นถุงขนม เตือน รพ.เอกชนทุกแห่ง ปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล และ PDPA

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ควบคุม กำกับสถานพยาบาลเอกชน จัดทำหนังสือเวียนสั่งการให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

Read More
กรม สบส. เปิดหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยสู่เวทีโลก
กรม สบส. เปิดหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยสู่เวทีโลก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program

Read More
กรม สบส. เผยประชาชน ร้อยละ 65 นิยมกินอาหารปรุงไม่สุก สุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและโรคหูดับ พบเมนูยอดฮิต “ส้มตำใส่ปลาร้าดิบ ก้อยกุ้ง”
กรม สบส. เผยประชาชน ร้อยละ 65 นิยมกินอาหารปรุงไม่สุก สุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและโรคหูดับ พบเมนูยอดฮิต “ส้มตำใส่ปลาร้าดิบ ก้อยกุ้ง”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจพบประชาชนมีพฤติกรรมการกินอาหารปรุงไม่สุกจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู สัตว์น้ำจืด และสัตว์ทะเล

Read More
MALWARE คืออะไร ? มัลแวร์ (Malware) ย่อมาจาก Malicious Software ซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
MALWARE คืออะไร ? มัลแวร์ (Malware) ย่อมาจาก Malicious Software ซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Read More

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเพื่อการบริการสุขภาพ อันจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ กฎหมาย ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ข้อมูลบริการประชาชน

ระบบจองคิวออนไลน์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ระบบบริการ
ยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ
Q & A
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
CRM
คลังสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลบริการเจ้าหน้าที่

ข้อมูลบริการเจ้าหน้าที่

1. แบบฟอร์มลงข้อมูลและแก้ไขโปรแกรม
2. ลิ้งดาวน์โหลดฟอร์นไทยสาระบัญ IT9
3. แบบฟอร์มการขอใช้งานอินเตอร์เน็ต
4. คู่มือการใช้งาน WebEx
5. คู่มือบริหารจัดการงานอาคารสถานที่
6. แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้งาน E-mail ราชการ
7. แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเครื่อง

เว็บบริการประชาชน

1. งานโรงพยาบาลเอกชน
2. งานคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
3. งานการประกอบโรคศิลปะ
4. งานคลินิก (ฉบับปรับปรุงค่าธรรมเนียม)
5. แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศ / ข่าว

ดีเดย์ส่งค่าป่วยการใหม่เข้าบัญชี อสม.ทั่วประเทศ “สมศักดิ์” เดินหน้าออก กม.สร้างความยั่งยืน
ดีเดย์ส่งค่าป่วยการใหม่เข้าบัญชี อสม.ทั่วประเทศ “สมศักดิ์” เดินหน้าออก กม.สร้างความยั่งยืน
20/05/2024 ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงดีเดย์ อสม.ทั่วประเทศ รับค่าป่วยการอัตราใหม่ 2,000 บาท พร้อมตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน ตอบแทนความเสียสละดูแลสุขภาพประชาชน ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง เดินหน้าออก พ.ร.บ.อสม.สร้างความยั่งยืน วันนี้

Read More
 
 

จุลสารออนไลน์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
Skip to content